جراحی اپیکو زمانی انجام می شود که ضایعه کوچک در اطراف ریشه دندان ایجاد می شود که در تصـاویر رادیوگرافی قابـل مشـاهده می باشد. در این جراحی  محل ریـشه، دندانی که دچار التـهاب و عفـونت شده  است، مشخص و با جراحی خارج می شود. این جراحی توسط اندو دنتیست و جراح فک و صورت قابل انجام است.
احتمال موفقیت ایـن جـراحی 85 درصد است. و یکی ازمواردی است که می تواند دندان را از کشیدن نجات دهد.

دلایل نیاز به جراحی اپیکو

1-ایجاد ضایعه اطـراف ریشه دنـدان که با عصب کشـی اولیه مناسب یا عصب کشی مجدد نیز برطرف نشده است
2-ضایعه اطراف ریشه دنـدان که به دلیـل عفونت مجـدد دندان عصب کشی شده و پوسیدگی مجـدد دنـدان ایجاد شده است.
3-بسته بودن کانال به دلیل ضربه

موارد منع جراحی اپیکو

1-زمانی که امکان درمان مجدد ریشه وجـود داشته باشد.
2- امکان آسیب به اعصـاب و عروق اطـراف ریشه دندان و یا سینوس وجود داشته باشد.
3- اندازه طول تاج نسبت به ریشه کم باشد.

نمونه کارهای مشابه